منظور از هدایای خاص، کمک به نیازمندان بر اساس نیت اهدا کننده برای یک هدف یا یک گروه نیازمند مشخص است