اساسنامه موسسه خیریه ولی عصر (عج) چَمگُردان

فصل اول کلیات و اهداف :

ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه خیریه حضرت ولی عصر (عج) چمگردان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه خیریه نامیده می شود.

ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیت های موسسه خیریه ولیعصر(عج) غیرسیاسی و غیرانتفاعی و غیردولتی بوده وضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران وایین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمان های مردم نهادموضوع تصویب نامه 37862/ت31281ه مورخ 1382/5/8 و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳
محدوده فعالیت موسسه خیریه حضرت ولیعصر(عج) در سطح شهر چمگردان است.

ماده ۴
محل : مرکز اصلی موسسه در استان : اصفهان شهرستان لخجان به نشانی : چمگردان خیابان اباذر جنب پایگاه بسیج سیدالشهدا  واقع است و در صورت لزوم میتواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر نماید.

ماده ۵
تابعیت : موسسه خیریه حضرت ولیعصر تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶
مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷
دارایی اولیه موسسه خیریه حضرت ولیعصر اعم از منقول و غیر منقول مبلغ _ ریال می باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته است.

ماده ۸
هیأت موسسه خیریه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل موسسه خیریه حضرت ولیعصر قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹
اهداف موسسه خیریه حضرت ولیعصر  عبارتند از:

الف) کلیات

1- شناسایی وکمک به افرادوخانواده های بی بضاعت به منظوربرطرف نمودن بخشی ازمشکلات مادی ومعنوی انان.

ب)روش اجرا

1- شناسایی افراد بی بضاعت ازطریق معرفی افراد حقیقی وحقوقی وتحقق درموردوضعیت زندگی انان بارعایت کلیه شئونات اسلامی

2- طرج موضوع درجلسات هیئت مدیره وتصویب درخواست و نیزانان باتوجه به شرایط وبضاعت مالی موسسه

3- همکاری با ادارات ونهاد ها وموسسات خیریه درجهت اهداف موسسه

ماده ۱۰

شرایط عضویت:

1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل سن30سال

انواع عضویت:

  1. افتخاریرسمی

فصل دوم ساختار

ماده 11

ارکان موسسه عبارت اند از 1. مجمع عمومی 2. هیئت مدیره 3. بازرسان

ماده ۱۲

وظایف مجمع عمومی مؤسس :

۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

۲- تصویب طرح اساسنامه

۳- تعیین روزنانه کثیرالانتشار برای درج اگهی برگزاری اولین مجمع عمومی

۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف  اعضا رسمیت می باید. درصورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲-  تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین  اتخاذ می شود.

ماده ۱۳
ب)مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی متشکل ازکلیه اعضای هیأت موسس می باشدو عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یافوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی  سالی یک بار  در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت  جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول و با حضور هر عده  از اعضا در بار دوم تشکیل می گردد.

تبصره ۱- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که بارای اکثریت نسبی خواهد بود. درصورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- مجمع عمومی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (بازرسان) یا به درخواست یک پنجم اعضاء درصورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع  عمومی عمل ننماید، تشکیل می گردد.

تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج اگهی درروزنامه کثیرالانتشارحداقل 10روز وحداکثر20روزقبل ازبرگزاری مجمع بادعوت (کتبی- تلفنی) صورت می پذیرد.

تبصره 4-روزنامه کثیرالانتشاربرای درج اگهی های موسسه روزنامه نسل فردامی باشد.

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی :

1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

2-  استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (بازرسان)

3-  تعیین خط مشی کلی موسسه خیریه حضرت ولیعصر چمگردان

4-  بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

5-  تصویب ترازنامه و بودجه موسسه خیریه حضرت ولیعصر چمگردان

6-  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

7-  عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

ماده 16

ج )مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

۱- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس(بازرسان)

۲- با درخواست یک پنجم اعضای ذرصورتی که هیئت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20روزبه درخواست اعضاء مبنی بربرگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره ۲- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم حضور بیش از یک سوم اعضای که حق رأی دارند رسمیت می یابد.

تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده باآرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱- تصویب تغییرات اساسنامه موسسه خیریه حضرت ولیعصرچمگردان

۲- بررسی  و تصویب یا رد انحلال موسسه

۳- تغییر در میزان سرمایه موسسه

۴- انحلال موسسه قبل از موعد

۵- هرگونه تغییر در ماهیت موسسه که با اساسنامه فعلی مغایرت کلی داشته باشد.

ماده ۱۸
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه­ ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱- اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۹
هیأت مدیره :

موسسه خیریه حضرت ولیعصرچمگردان دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲  نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳- دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست به صورت کتبی و حداقل 3 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود. انتخاب مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزارمی گردد.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار تشکیل خواهد داد. بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه موسسه خیریه حضرت ولیعصر یا آیین نامه ای که به تصویب هیئت موسس خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره ۲- هیأت مدیره در صورت نیاز می تواند سمت یا سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳
هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیأت مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی روزنامه کثیرالانتشار موظف است دستورکارمجمع عمومی و زمان برگزاری ان را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

ماده ۲۴
هیأت مدیره نماینده قانونی هیئت موسس بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر­منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می­باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه خیریه حضرت ولیعصر انجام دهد.

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امنا است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره ۲- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ ۱۰00۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

بازرسان

ماده ۲۵
مجمع عمومی عادی 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی­ البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

ماده26

اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند :

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشنددر مدت محرومیت

۲- مدیران و مدیر عامل موسسه خیریه حضرت ولیعصرچمگردان

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴- همسر اشخاص مذکور در بند۲٫

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 

ماده 27

وظایف بازرس (بازرسان) بشرح ذیل است :

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.

۳- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به مجمع عمومی

۴- بازرس باید درباره صحت صورت دارایی، عملکرد  هیأت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند کتبا اظهارنظر نماید.

۵- سایر وظایفی که اساسنامه موسسه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 28

بازرس میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را درمورد عملیات عالی موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده 29

در صورت فوت یا استعفا یامذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل  به جای اوانجام وظیفه خواهد نمود.

ماده 30

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

تبصره – جز در باره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام در باره آن در صلاحیت  خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف موسسه خیریه حضرت ولیعصر دارا می باشد .

ماده 31

هیأت مدیره باید از بین خود یا خارج یک نفر را به مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید.

تبصره: مدیرعامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین مجمع اعضای  عمومی.

ماده 32

مدیرعامل مقام اجرایی هیئت مدیره است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده هیئت مدیره محسوب شده و از طرف هیئت مدیره حق امضا دارد.

تبصره ۱- عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

تبصره ۲- اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه ­داررئیس یا رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه خیریه حضرت ولیعصر معتبر خواهد بود.

بشود.

ماده 33

مدیرعامل  مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره.

۳- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاترموسسه

۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد.

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛

۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری درهیأت مدیره؛

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی­ها و دفاترپس ازطی مراحل قانونی.

۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره.

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه های مصوب و این اساسنامه به مدیرعامل محول شده یابشود

ماده34

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده 35

مدت مأموریت مدیرعامل  از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضاء مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 36

بودجه موسسه خیریه حضرت ولی عصر از طریق ذیل تأمین می شود.

1) دریافت کمک های نقدی وغیرنقدی ازافراد خیراندیش حقیقی و حقوقی.

2) دریافت نقدی ازطریق فروش و اهدای تاج گل

3)دریافت کمک های مردمی از طریق صندوق صدقات

4)دریافت کمک های مردمی از طریق کارت عضویت

5)دریافت نذورات ، فطریه ،کفارات

6)سایر موارد به صلاحدید هیأت مدیره موسسه

ماده 37

درآمد و هزینه های موسسه خیریه حضرت ولی عصر در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد.

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های سالانه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره ۲- سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره ۳- مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره ۴- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید

 ماده ۳8
هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید

ماده ۳9
هیأت مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده 40
موسسه دارای مهر با آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .

تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴1
انحلال : در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم( اعم از منقول و غیر منقول) دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲- تصفیه امور مربوط  به موسسه بر طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه اجرایی  تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 هــ مورخ 8/5/84 وقوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید.

ماده ۴2

انتشار هر گونه مجموعه ای توسط موسسه پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات  انجام خواهد شد ..

ماده ۴3
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره 27862/ت 31281هـ مورخ 8/3/84 و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴4
این اساسنامه مشتمل  بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۴ تبصره در جلسه مورخ ……………….. مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید